INOVÁCIE V ŠTRUKTÚRE VYUČOVANIA ETICKEJ VÝCHOVY PRE STREDNÉ ŠKOLY


Cieľová skupina:
  • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
  • Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie


Vyučovací predmet/oblasť: Etická výchova

Druh vzdelávania: inovačné
Rozsah: 90 vyučovacích hodín
Forma: Dištančná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov: 21


Cena kurzu: 114,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 54,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:

  • ÚVOD DO ETICKEJ VÝCHOVY
  • IMPLEMENTÁCIA ETICKEJ VÝCHOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
  • TÉMY ETICKEJ VÝCHOVY
  • Komunikácia
  • Otvorená komunikácia
  • Dôstojnosť ľudskej osoby
  • Úcta k iným osobám
  • Etika sexuálneho života
  • Rodina
  • Dobré vzťahy v rodine
  • Hodnoty a normy
  • Česť, pravda ako etická hodnota
  • Etika práce
  • Etika ekonomika


Podmienky zaradenia:

  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:

  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu