APLIKÁCIA NOVÝCH METÓD AKTÍVNEHO VYUČOVANIA VO VZDELÁVACOM PROCESE NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH ZÍSKANÝCH ZAHRANIČNOU PRAXOU


Cieľová skupina:
  • Učiteľ pre primárne vzdelávanie
  • Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Vyučovací predmet/oblasť:
  • jazyk a komunikácia
  • matematika a práce s informáciami
  • príroda a spoločnosť
  • človek a hodnoty, človek a svet práce
  • človek a príroda
  • človek a spoločnosť
  • zdravie a pohyb

Druh vzdelávania: inovačné
Rozsah: 110 vyučovacích hodín
Forma: Prezenčná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov:
 25


Cena kurzu: 126,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 66,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:
  • Učebný cyklus 
  • Učebné štýly 
  • Motivácia žiakov k učeniu 
  • Metódy aktívneho vyučovania 
  • Skupinové komunikačné vyučovacie metódy
  • Praktické skúsenosti z vyučovacieho procesu a aplikácia metód vo vyučovacom procese

Podmienky zaradenia:
  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:

  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu