OBLASŤ HOTELIERSTVA V CUDZÍCH JAZYKOCH


Cieľová skupina:
  • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
  • Stredné odborné vzdelávanie
  • Úplné stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie


Vyučovací predmet/oblasť:
  • Nemecký jazyk
  • Španielsky jazyk
  • Francúzsky jazyk
  • Taliansky jazyk
  • Ruský jazyk
  • Maďarský jazyk


Druh vzdelávania: aktualizačné
Rozsah: 60 vyučovacích hodín
Forma: Prezenčná alebo Overovanie odbornej spôsobilosti


Počet kreditov:
15


Cena kurzu: 102,- € (školenie + overenie odbornej spôsobilosti)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 48,- € (bez kurzu, v prípade §35)


Pedagogickí zamestnanci sa môžu prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súlade s § 35 odsek 6, Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a jeho novelách (keď majú viac ako 3 roky praxe)


Učebný plán:
  • Cestovný ruch dnes
  • Manažment
  • Obchodné a marketingové oddelenie
  • Recepcia
  • Izbová služba
  • Oddelenie jedla a nápojov
  • Oddelenie PR, animácie a voľnočasových aktivít
  • Inštrukcie a starostlivosť o hostí
  • Recepcia
  • Upratovanie
  • Personalistika


Podmienky zaradenia:
  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:
  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu