SVET GASTRONÓMIE V 3. TISÍCROČÍ


Cieľová skupina:

  • Majster odbornej výchovy
  • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
  • Stredné odborné vzdelávanie
  • Úplné stredné odborné vzdelávanie
  • Učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie


Vyučovací predmet/oblasť:

  • Technológia prípravy pokrmov
  • Cvičenia techniky prevádzky
  • Hotelový a gastronomický manažment
  • Odborný výcvik
  • Prax
  • Služby cestovného ruchu
  • Náuka o potravinách
  • Potraviny a nápoje
  • Tovaroznalectvo
  • Výživa, potraviny a výživa


Druh vzdelávania:
inovačné
Rozsah: 110 vyučovacích hodín
Forma: Prezenčná


Počet kreditov:
25


Cena kurzu:
126,- € (školenie)
Cena overenia odbornej spôsobilosti: 66,- €


Učebný plán:

Amuse bouche
Bio food
Convenience Food
Ethno Food
Fast Food
Finger Food
Functional food
Fun Food a Funsy Food
Fusion cuisine
Hand Held Food a Handheld Food
Instinct Food
Junk Food
Slow Food
Wellness food


Podmienky zaradenia:

  • Písomná prihláška, podpísaná riaditeľom školy
    Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku,
    predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine


Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

  • Záverečná prezentácia pred účastníkmi a komisiou


Požiadavky na ukončovanie:
  • Najmenej 80% účasti na vzdelávaní
  • Úspešná prezentácia vlastného projektu